Písmenkové obrázky II

26. dubna 2011 v 11:35 | Tina♥ |  Fun texts&jokes&pictures
__$$$$$______$$$$$$_______$$$$$$_______$$$____ __$$__________
___$$ _$$$_____$$____$$_____$$____$$_____$$_$$____$$___________
__$$__ $$$_ ___$$______$$___$$______$$_____$$$____$$____________
_$$___$$$__ __$$ ______$$___$$______$$___________$$_____________
______$$$____$$_ ____ _$$___$$______$$__________$$______________
______$$$____$$______ $$__ _$$______$$_________$$_______________
______$$$____$$______$$___ $$__ ____$$________$$____$$$_________
______$$$_____$$____$$_____$$__ __$$ ________$$____$$_$$________
______$$$______$$$$$$_______$$$$$$__ ____ __$$______$$$_________
_________________________________________ ____ _________________
___$$$$$$$$$__$$$$$$$$$_____$$$$$$____$$$$$$$$ $$_$ $_______$$__
__$$_______$$_$$$_____$$__$$$____$$$_________$$___$ $___ __$$___
_$$________$$_$$$_____$$_$$$______$$$_______$$_____$$___ $$__ __
_$$___________$$$$$$$$$__$$$______$$$______$$_______$$$$$____ _
_$ $___________$$$_$$_____$$$$$$$$$$$$_____$$_________$$$______
_$$ ____ _______$$$__$$____$$$______$$$____$$__________$$$______
_$$_____ ___$ $_$$$___$$___$$$______$$$___$$___________$$$______
__$$_______$$ _$$$ ____$$__$$$______$$$__$$____________$$$______
___$$$$$$$$$__$$$_ ____ $$_$$$______$$$_$$$$$$$$$$_____$$$______


________________________________________$$$$$$$$ _____(&)_$$$$
____________________________________$$$$$$$$$$____ ________$$$$
_________________________________$$$$$$$$$$$$$$$___ _§§§§_____$
_______________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§ §_§§§_____$
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§ §§§_§____$
__________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___§ §§__§_$
________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$________ §
_______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________ __________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$
___________________$$$$$$ $$_§$$$$$$$$$§$$$$$$$$_$
_________________$$$$$$$_$$§§§$$$§$$§§$ $$$§§$_$$$
________________$$$$$$_§§§$$§§$$§§§$$§§$$§§$_$$$
___ ____________$$$$$_$§§§$$$$§§§$$$§§§§§$$_$$$$$
______________$$$$ $_§§§§§§$$§§§$$§§§§§§§_$$$$$$
_____________$$$$_§§0§§§§|§§§§§§§§ §|§§§_$$$$$$$
____________$$$_000§§§00§§§§§000§00§_$$$$$$
_____ _______$$_0000§§0000§§§00§0§_$$$$$$
___________$_0000§§00000§000 0_$$$$$$$
________§§_00000§000§0000_$$$$$$$$
______§_00000§0000 000_$$$$$$$$$$
______000§00000§_§§§§$$$$$$$$$$$$$___......
___0 000§00§_§§§§§§$$$$$$$$__$$$$$$$$§§§§§
_000§0_____§§§§§§$$$$$$$_§ 000_$$$§§§_0000000000000000000000000
00________§§§§§$$$$$$$_§§00 000_$§§§_00000000000000000000000000
__________§§§§$$$$$$$_§§§_' ; ;' ______§§§__''
_________§§§$$$$$$$
________§§$$$$$$$$
___ _____$ $$$$$$$$
_______$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$
____ $$$$$$$$
___$$$$$$$$
__$$$$$$$$
_$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$$
$$$ $
$$$
$$


000000___00000
_00000000_0000000
_0000000-L-000000
__000000000 0 0000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__00000 0__ _00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000-O-000000
_ ___ __*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______ 000 00
_________*________0
_000000___00000___*
00000000_0000000___ *
0000 000-V-000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
_ _____0 0000_______*
________0________*
__000000___00000
_00000000 _0000000
_0000000-E-000000
__00000000000000
____00000000000
_ ___ ___00000


___________ _@@@@@
___________@@@@@@@________@@@@@
____ ____@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@_______ @@
_ _______@@____________@@@___________@@
__________@@______________ ____ ________@@
____@@@@@@______@@@@_____________@@
__@@@@@@@@@__@@@ @@@__ ________@@
__@@____________@@@@@@@________@@
_@@____________@@@ @@@@@ ______@@
_@@____________@@@@@@@@____@@@
_@@@___________@@@@@@@_ _____ _@@
__@@@@__________@@@@@__________@@
____@@@@@@_______________ _____ ___@@
_________@@_________________________@@
________@@________ ___@@ ___________@@
________@@@________@@@@________@@
_________@@@___ __@@@ _@@@@@@@@
__________@@@@@@@_____@@@@@@
___________@@@@@_@
____ ______ ____________@
_______________________@
________________________ @
___ _____________________@
________________________@___@@@
________ _____ ___@@@@_@__@____@
______________@_______@@@__@@
_______________ _@@@_ _@__@@


__*bjo*____*bjo*___*bjo*_____*bjo*bjo*bjo*______*bjo*bjo*b jo* _____ __*bjo*___*bjo*____*bjo*____*bjo*_____*bjo*___*bjo*_____*bjo*___ __*bjo*__*bjo*_____*bjo*___*bjo*____________*bjo*_____________ __*bjo*_*bjo*______*bjo*____*bjo*_____________*bjo*____________ __*bjo*bjo*________*bjo*_______*bjo*bjo*__________*bjo*bjo*_____ __*bjo*_*bjo*______*bjo*_____________*bjo*_____________*bjo*___ __*bjo*__*bjo*_____*bjo*___*bjo*_______*bjo*__*bjo*_______*bjo*__ __*bjo*___*bjo*____*bjo*____*bjo*____*bjo*______*bjo*____*bjo*___ _ __*bjo*____*bjo*___*bjo*______*bjo*bjo*___________*bjo*bjo*______


_ _____0000000000000 0_______00000000000000________ ______000000000000000000__000000000000000000______ ____000000000000000000000000000000_______00000____ ___0000000000000000000000000000000_________0000___ __0000000000000000000000000000000000________0000__ __0000000000000000000000000000000000000_____0000__ _0000000000000000000000000000000000000000___00000_ _00000000000000000000000000000000000000000_000000_ _000000000000000000000000000000000000000000000000_ _000000000000000000000000000000000000000000000000_ __0000000000000000000000000000000000000000000000__ ___00000000000000000000000000000000000000000000___ _____0000000000000000000000000000000000000000_____ _______000000000000000000000000000000000000_______ __________000000000000000000000000000000__________ _____________0000000000000000000000000____________ _______________00000000000000000000_______________ __________________000000000000000_________________ ____________________0000000000____________________ ______________________000000______________________ _______________________0000_____________________
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´°´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´°´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
___________@_______@@ @ ___________
____________@@@__@_@@@@ ___________
____________@@__@@_____@ __________
___________@@@_@__@_____@ _________
__________@@@@_____@@___@@@@@@ ____
_________@@@@@______@@_@______@@ __
________@@@@@_______@@________@_@@
________@@@@@_______@_______@ _____
________@@@@@@_____@_______@ ______
_________@@@@@@____@______@ _______
__________@@@@@@@@_______@ ________
__@@@_________@@@@@@@_@@ __________
@@@@@@@__________@@ _______________
_@@@@@@@_________@ ________________
__@@@@@@_________@ @ ______________
___@@@___@_______@@ _______________
___________@_____@__@ _____________
_______@@@@_@___@ _________________
_____@@@@@@__@_@@ _________________
____@@@@@@@___@@ _________________
____@@@@@______@ __________________
____@@_________@ ___________________
_____@_________@ ___________________
_____________@_@ ___________________
______________@@ ____________________
_____________#___________#
______________#_________#
___###_________#_______#_________###
__#___#_________#_____#_________#___#
__#____#_________#___#_________#____#
___#____#_________#_#_________#____#
___#_____#_______#####_______#_____#
___#______##_____#####_____##______#
___#__##___##_____###_____##___##__#
___#___##___##____###____##___##___#
____#___##___##__#####__##___##___#
_____#___##___##_#####_##___##___#
______#__##____#########____##__#
_______#__##____#######____##__#
_______#___##____#####____##__#
_______#___##____#####____##__#
______#____##____#####____##___#
_____#____##____#######____##___#
____#____##_____#_###_#_____##___#
____#____##_____#__#__#_____##___#
____#____##____#_______#____##___#
_____#___#____#_________#____#__#
______#_____##___________##____#
_______#___#______________#___#
________#_#________________#_#
________##_ ________________#
__________________$$____________$$
__________________$___$________$___$
__________________$_____$$$$$$_____$
__________________$____sss___sss____$
__________________$____³³_____³³_____$
_________________$_______$$$________$
_____$$$$$$$$_____$_______$________$
___$$________$_______$$_________$$
____$_________$_____$___$$$$$$___$
_______$______$____$__$________$__$
_______$_____$____$__$__________$__$
______$____$___$$$$__$__________$__$$$$
_____$___$____$____$__$________$___$___$
_____$__$_____$____$__$________$__$____$
____$___$______$____$__$____$_$__$____$
______$__$______$____$___$_$_____$___$
_______$___$$$$$_$___$___$_$____$___$
__________$$$$$_$____$____$_____$____$
________________$$$_$_____$______$_$$$
_____________________$$$$___$$$$$
__________________A
________________aAA
______________gAAAA
_____________aAANAN
____________JNNMNNN_¿¿¿¿¿¿gg¶¶g¡
____g¿_______ÑÑJÑg¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ_
____ÑÑÑѶ¿___�Ñ_*ÑÑÑÑÑÑÑ°$°ÑÑÑÑÑÑ¿
____ÑÑ®ÑÑÑÑ__æg¶¶¶g¡_Ñ_gÑÑѶ¶Nþ�ÑÑ[
______Ѷµ¯g¶ÑÑÑÑÑÑÑÑØ_¶ÑÑÑÑÑÑÑÑ_¹ÑÑ
__________~¶ÑÑÑÑÑÑÑÑž¶_¶Ñ ¶Ñ¶@ ÑÑgÑѶþ
__________¶ÑÑÑÑÑÑ¡ÑÑ®_Ñ@ °_,ÑLÑÑÑÑÑŸ
__________¶ÑÑÑÑÑ_ÑÑÑѶg¿¿¿g¶ÑÑNÑÑÑÑÑÑL
__________,ÑÑÑÑÑL_ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑgÑÑÑÑÑÑ
__________áÑÑÑÑÑÑ¿_ÑÑÑÑÑÑÑÑÑѯ_¿¯ÑÑÑÑÑ
___________ÑÑÑÑÑѶg¿_¯^^^¿g¶ÑÑÑÑLÑѯ
__________]Ñѯ__¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
_________,ÑÑ____¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑѯ
________¿ÑÑ______¶ÑÑÑÑÑÑÑ°¿¿¿¿¿__
______¿¶ÑmNN~°°°°~¯^^^^ž¿¿ã¿^°ÑÑÑѶg_
____æÑÑ__`µ�¶µ__________ÑÑÑÑÑѶgg¿°ÑѶþ¿_
_g¶Ñ______ÑÑ¿ÑѶ_________¯ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþ_
JÑ________¶ÑÑŸ`ÑÑç ¯¯¯^^¯¯¯¯ ¯¯
__________`ÑÑѶÑÑÑ_
___________'¶ÑÑÑÑÑ®
_____________¯ÑÑÑÑÑ
________________°ÑÑl
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 eee eee | 6. července 2016 v 20:14 | Reagovat

grci!!! :-!  O_O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama